Skip to content

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen inzake ZorgPunt Rikkerink zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet van belang.

De WMO heeft betrekking op gehandicapten, ouderen en mensen met psychische problemen met lichte zorgvragen die thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hierbij om zaken als de dagbesteding en huishoudelijke hulp.

De Jeugdwet heeft betrekking op alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp, zoals de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met psychische stoornissen, kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Mocht men uit hoofde van de WMO of Jeugdwet in aanmerking komen voor zorg, dan worden de kosten vergoed vanuit Zorg in Natura (ZiN) of vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB).

Komt men niet in aanmerking voor zorg vanuit de WMO of Jeugdwet, dan kan men er ook voor kiezen om de zorg direct bij ZorgPunt Rikkerink in te kopen. De rekening wordt dan door de cliënt zelf betaald.

Verschil tussen persoonsgebonden budget (PGB) en Zorg in Natura (ZiN)

Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura (ZiN) bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Vaak heeft een gemeente al contracten afgesloten met zorgaanbieders. Kiest u voor zo’n zorgaanbieder dan wordt Zorg in Natura geleverd. De zorgverlener levert de zorg en organiseert de administratie. Ook kun je vaak afspraken maken over de manier waarop de zorg geleverd wordt.

Kiest men echter voor een zorgaanbieder die niet-gecontracteerd is, dan moet U zelf een zorgaanbieder de opdracht geven om zorg te leveren. Voor de WMO en de Jeugdwet moet men bij de gemeente dan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer gekozen wordt voor een PGB moet U zelf afspraken maken met de zorgaanbieder. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Aan het aanvragen van een PGB zijn vaak wel een aantal voorwaarden verbonden.

Vanaf 1 januari 2015 worden de zorgverleners betaald door de SVB. Zij mogen alleen uitbetalingen doen aan zorgverleners die goedkeuring hebben op grond van een zorgovereenkomst met de gemeente of het zorgkantoor. Het PGB wordt niet langer op de eigen bankrekening gestort, maar in plaats daarvan betaalt de SVB de zorgaanbieder.