Skip to content

Team

Mieke 350pix

Mieke Rikkerink: met meer dan 35 jaar onderwijservaring als ambulant begeleider, gedragsspecialist en leerkracht in het basisonderwijs (inclusief kleuters), het voortgezet, het speciaal en het praktijkonderwijs, weet ze wat er zich op het gebied van onderwijs afspeelt. Daarnaast heeft zij een master in special educational needs en is ze moeder van twee volwassen kinderen.

Marlies Stoteler

Marlies Stoteler: heeft 15 jaar ervaring in het speciaal basisonderwijs en heeft als ambulant begeleider bij stichting de Lichtenvoorde gewerkt. Ze heeft een master in special educational needs met als specialisatie gedragsproblemen en is ze bekend met coaching. Ook is Marlies moeder van 2 kinderen.

Openingstijden

Zorgpunt Rikkerink is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot en met 17.30 uur.
U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website, via of telefonisch op 06-46886396.

Intake

In eerste instantie zal een intake plaats hebben, met als doel duidelijk te krijgen wat de wensen van de cliënt zijn. Op basis hiervan zal een plan opgesteld worden, zodat dit doel ook gerealiseerd kan worden.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, verzoeken wij U dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Wanneer U niet verschijnt op een afspraak of wanneer U niet tijdig afmeldt, zullen de kosten in rekening gebracht worden.

Kwaliteit

Zorgpunt Rikkerink is aangesloten bij Kiwa. Kiwa beoordeelt bedrijven of ze voldoen aan bepaalde eisen.
Zorgpunt Rikkerink vindt Uw mening belangrijk. U kunt een e-mail ontvangen met een verzoek om middels een enquête Uw mening over de praktijk en de behandeling kenbaar te maken.

Klachten

U mag er van uit gaan dat de medewerkers van Zorgpunt Rikkerink hun taken zo goed mogelijk uitoefenen.
Hebt U toch klachten over de behandeling, over de manier waarop met U of Uw gegevens wordt omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van Zorgpunt Rikkerink. Meer informatie vindt U in de algemene voorwaarden van Zorgpunt Rikkerink.

Beveiligd mailen

Zorgpunt Rikkerink maakt in het kader van de AVG gebruik van beveiligd mailen via Zivver. Men kan een gratis en heel eenvoudig een account aanmaken om hier optimaal gebruik van te maken. Klik hier voor de link.

Privacyreglement Zorgpunt Rikkerink

Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. Cliënten van Zorgpunt Rikkerink die via WMO en / of Jeugdwet begeleid worden, geven expliciet en vrijwillig toestemming voor het verwerken van privacygevoelige informatie middels de beschikking die door de gemeente wordt afgegeven en door de cliënt / wettelijk vertegenwoordiger bij de gemeente is aangevraagd. Cliënten die zelf zorg inkopen, geven expliciet en vrijwillig toestemming voor het verwerken van privacygevoelige informatie door het ondertekenen van een door Zorgpunt Rikkerink opgesteld contract. 

Zorgpunt Rikkerink Bij Zorgpunt Rikkerink kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 De plichten van de praktijk

Zorgpunt Rikkerink is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor begeleiding van cliënten;
o voor doelmatig beheer en beleid;
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website.
• Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
• De bewaartermijn is in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Zorgpunt Rikkerink heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe begeleider kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe begeleider op de hoogte is van uw geschiedenis. Uw geschiedenis staat in uw dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude begeleider het dossier overdraagt aan uw nieuwe begeleider.  De oude begeleider doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude begeleider heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe begeleider. Uw dossier wordt dan door uw begeleider persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via email aan de nieuwe begeleider worden overgedragen. Beide begeleiders moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.